Aktualności

PONIP aktywny na arenie międzynarodowej

PONIP, jako Członek European Payment Institutions Federation, aktywnie działa na arenie międzynarodowej. Organizacja pracuje aktualnie wraz z EPIF nad kwestiami związanymi z AML w działalności podmiotów świadczących usługi płatnicze określone…Czytaj więcej

Zmiana terminu uiszczania opłat na koszty nadzoru

Krajowe Instytucje Płatnicze zobowiązane są do uiszczania opłat na pokrycie kosztów nadzoru. Obliczenie opłat dokonywane jest na podstawie publikacji kosztów nadzoru przez Komisję Nadzoru Finansowego. W związku ze zmianami tych…Czytaj więcej

Podsumowanie opinii PONIP w zakresie braku podstaw do uznania krajowych relacji banku z dostawcami usług płatniczych za korespondenckie

Dnia 2 czerwca 2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF”) opublikował stanowisko („Stanowisko”) dotyczące stosowania kwestionariusza ankietowego przez banki wobec instytucji sektora usług płatniczych, mającego w założeniu służyć bankom do oceny…Czytaj więcej

Stanowisko PONIP w zakresie stanowiska UKNF dotyczącego stosowania przez banki kwestionariusza ankietowego

W dniu 2 czerwca 2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF”) opublikował stanowisko UKNF dotyczące stosowania kwestionariusza ankietowego przez banki wobec instytucji sektora usług płatniczych („Stanowisko”), w ramach którego UKNF…Czytaj więcej

Zmiana terminu obowiązywania komunikatu KNF w sprawie chmury

W związku z sytuacją związaną z wirusem COVID-19 PONIP zwróciła się do Komisji Nadzoru Finansowego o zmianę terminu stosowania komunikatu KNF z dnia 23 stycznia 2020 r. dotyczącego przetwarzania przez…Czytaj więcej

Tłumaczenie polskiej UUP na język angielski

PONIP udostępnia tłumaczenie aktualnego jednolitego tekstu polskiej Ustawy o usługach płatniczych na język angielski. Ustawa o usługach płatniczych jest transpozycją do polskiego porządku prawnego dyrektywy PSD oraz PSD2. Wiele opcji…Czytaj więcej

Wznowienie prac zespołu FinTech przy KNF

Komisja Nadzoru Finansowego wznowiła prace zespołu FinTech, mającego na celu niwelowanie barier rozwoju. PONIP, jako członek zespołu, podsumowała dotychczas zgłoszone i wyeliminowane bariery oraz wskazała te, które wymagają dalszych prac…Czytaj więcej

Uwagi do projektu komunikatu w sprawie chmury

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała projekt komunikatu dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej. PONIP, dostrzegając zmiany rynkowe i kierunek rozwoju sektora finansowego, opracowała i przekazała uwagi do w/w…Czytaj więcej

PONIP zaangażowany w rozporządzenie 2015/847

Polskie organy nadzoru oraz odpowiedzialne za przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu kontynuują prace związane z egzekwowaniem zapisów rozporządzenia w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (2015/847). PONIP jest członkiem…Czytaj więcej

Niepotrzebna zgoda płatnika na przetwarzanie danych

Ministerstwo Cyfryzacji forsowało zmiany prawne, warunkując przetwarzanie danych od zgody użytkownika. Wskazywaliśmy zagrożenia związane z brakiem lub wycofaniem zgody. Podczas dzisiejszej podkomisji argumentacja PONIP została przyjęta, a poprawka wycofana!Czytaj więcej