Tłumaczenie polskiej UUP na język angielski

Tłumaczenie polskiej UUP na język angielski

PONIP udostępnia tłumaczenie aktualnego jednolitego tekstu polskiej Ustawy o usługach płatniczych na język angielski. Ustawa o usługach płatniczych jest transpozycją do polskiego porządku prawnego dyrektywy PSD oraz PSD2. Wiele opcji…Czytaj więcej

Wznowienie prac zespołu FinTech przy KNF

Komisja Nadzoru Finansowego wznowiła prace zespołu FinTech, mającego na celu niwelowanie barier rozwoju. PONIP, jako członek zespołu, podsumowała dotychczas zgłoszone i wyeliminowane bariery oraz wskazała te, które wymagają dalszych prac…Czytaj więcej

Uwagi do projektu komunikatu w sprawie chmury

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała projekt komunikatu dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej. PONIP, dostrzegając zmiany rynkowe i kierunek rozwoju sektora finansowego, opracowała i przekazała uwagi do w/w…Czytaj więcej

PONIP zaangażowany w rozporządzenie 2015/847

Polskie organy nadzoru oraz odpowiedzialne za przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu kontynuują prace związane z egzekwowaniem zapisów rozporządzenia w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (2015/847). PONIP jest członkiem…Czytaj więcej

Niepotrzebna zgoda płatnika na przetwarzanie danych

Ministerstwo Cyfryzacji forsowało zmiany prawne, warunkując przetwarzanie danych od zgody użytkownika. Wskazywaliśmy zagrożenia związane z brakiem lub wycofaniem zgody. Podczas dzisiejszej podkomisji argumentacja PONIP została przyjęta, a poprawka wycofana!Czytaj więcej

Split Payment – rekomendacje i plany PONIP

Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności PONIP realizuje swoje zapowiedzi w zakresie Split Payment. Niedawno w Warszawie odbyło się szerokie spotkanie, podczas którego uczestnicy wymienili swoje spostrzeżenia, uwagi oraz oczekiwania. Uczestnikami…Czytaj więcej

Amex w PONIP!

American Express to kolejna organizacja, która zasiliła szeregi PONIP. Związek tym samym wyraźnie otwiera się na organizacje kartowe. Okazja ku temu jest bardzo dobra – szczególnie w obliczu Ustawy o…Czytaj więcej

Grupa robocza do spraw Split-VAT

W związku z ustawą o Split-VAT w ramach PONIP została powołana specjalna grupa robocza, której celem jest wypracowanie standardów i praktyki rynkowej obsługi podzielonych płatności VAT. To tylko jedna z…Czytaj więcej

Raport FinTech

Podczas kongresu 590 w Rzeszowie odbyła się prezentacja raportu z prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) przy KNF. PONIP była członkiem tego zespołu, a raport można pobrać ze stron…Czytaj więcej

Walne Zgromadzenie Członków PONIP

W dniu dzisiejszym w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PONIP. Zgromadzenie przedłużyło kadencję dotychczasowego Zarządu, a także zaaprobowało kierunki działania Związku w obliczu trwającej ofensywy legislacyjnej. Podczas dyskusji zostały…Czytaj więcej