Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności PONIP

16
września
2022
Rada Nadzorcza PONIP powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana dr Michała Nowakowskiego, który zastąpi z dniem 16 września 2022 r. dotychczasowego Prezesa – Pana Andrzeja Ponińskiego, stojącego na czele organizacji... Przeczytaj więcej
15
lipca
2022
Członkowie PONIP powołali Radę Nadzorczą, w skład której weszli Anna Pater-Kacprzak, Bartosz Berestecki, Andrzej Poniński, Filip Bachowski oraz Adrian Pietura. Osobą pełniącą obowiązki Prezesa Zarządu jest pan Andrzej Poniński. Przeczytaj więcej
29
maja
2021
W marcu 2020 r. PONIP udostępniła tłumaczenie jednolitego tekstu polskiej Ustawy o usługach płatniczych na język angielski. W obliczu zmian Ustawy PONIP publikuje aktualizację tłumaczenia. Ustawa o usługach płatniczych jest... Przeczytaj więcej
03
marca
2021
PayTel, Zrzutka oraz Allegro Finance to kolejne organizacje, które w ostatnim czasie dołączyły do PONIP. Związek rośnie, reprezentując coraz szerzej rynek dostawców usług płatniczych. W naszych szeregach mamy coraz szersze... Przeczytaj więcej
07
grudnia
2020
Związek Banków Polskich (ZBP) oraz Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności (PONIP) zawarły porozumienie o współpracy w zakresie bezpieczeństwa banków i niebankowych instytucji płatności oraz ich klientów. Celem współpracy ma być... Przeczytaj więcej
23
października
2020
PONIP, jako Członek European Payment Institutions Federation, aktywnie działa na arenie międzynarodowej. Organizacja pracuje aktualnie wraz z EPIF nad kwestiami związanymi z AML w działalności podmiotów świadczących usługi płatnicze określone... Przeczytaj więcej
18
września
2020
Krajowe Instytucje Płatnicze zobowiązane są do uiszczania opłat na pokrycie kosztów nadzoru. Obliczenie opłat dokonywane jest na podstawie publikacji kosztów nadzoru przez Komisję Nadzoru Finansowego. W związku ze zmianami tych... Przeczytaj więcej
03
lipca
2020
Dnia 2 czerwca 2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF”) opublikował stanowisko („Stanowisko”) dotyczące stosowania kwestionariusza ankietowego przez banki wobec instytucji sektora usług płatniczych, mającego w założeniu służyć bankom do oceny... Przeczytaj więcej
03
czerwca
2020
W dniu 2 czerwca 2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF”) opublikował stanowisko UKNF dotyczące stosowania kwestionariusza ankietowego przez banki wobec instytucji sektora usług płatniczych („Stanowisko”), w ramach którego UKNF... Przeczytaj więcej
26
marca
2020
W związku z sytuacją związaną z wirusem COVID-19 PONIP zwróciła się do Komisji Nadzoru Finansowego o zmianę terminu stosowania komunikatu KNF z dnia 23 stycznia 2020 r. dotyczącego przetwarzania przez... Przeczytaj więcej
05
marca
2020
PONIP udostępnia tłumaczenie aktualnego jednolitego tekstu polskiej Ustawy o usługach płatniczych na język angielski. Ustawa o usługach płatniczych jest transpozycją do polskiego porządku prawnego dyrektywy PSD oraz PSD2. Wiele opcji... Przeczytaj więcej
27
grudnia
2019
Komisja Nadzoru Finansowego wznowiła prace zespołu FinTech, mającego na celu niwelowanie barier rozwoju. PONIP, jako członek zespołu, podsumowała dotychczas zgłoszone i wyeliminowane bariery oraz wskazała te, które wymagają dalszych prac... Przeczytaj więcej
06
grudnia
2019
Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała projekt komunikatu dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej. PONIP, dostrzegając zmiany rynkowe i kierunek rozwoju sektora finansowego, opracowała i przekazała uwagi do w/w... Przeczytaj więcej
27
września
2019
Polskie organy nadzoru oraz odpowiedzialne za przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu kontynuują prace związane z egzekwowaniem zapisów rozporządzenia w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (2015/847). PONIP jest członkiem... Przeczytaj więcej
13
lutego
2019
Ministerstwo Cyfryzacji forsowało zmiany prawne, warunkując przetwarzanie danych od zgody użytkownika. Wskazywaliśmy zagrożenia związane z brakiem lub wycofaniem zgody. Podczas dzisiejszej podkomisji argumentacja PONIP została przyjęta, a poprawka wycofana! Przeczytaj więcej
08
czerwca
2018
Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności PONIP realizuje swoje zapowiedzi w zakresie Split Payment. Niedawno w Warszawie odbyło się szerokie spotkanie, podczas którego uczestnicy wymienili swoje spostrzeżenia, uwagi oraz oczekiwania. Uczestnikami... Przeczytaj więcej
21
marca
2018
American Express to kolejna organizacja, która zasiliła szeregi PONIP. Związek tym samym wyraźnie otwiera się na organizacje kartowe. Okazja ku temu jest bardzo dobra – szczególnie w obliczu Ustawy o... Przeczytaj więcej
08
lutego
2018
W związku z ustawą o Split-VAT w ramach PONIP została powołana specjalna grupa robocza, której celem jest wypracowanie standardów i praktyki rynkowej obsługi podzielonych płatności VAT. To tylko jedna z... Przeczytaj więcej
22
grudnia
2017
Podczas kongresu 590 w Rzeszowie odbyła się prezentacja raportu z prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) przy KNF. PONIP była członkiem tego zespołu, a raport można pobrać ze stron... Przeczytaj więcej
30
maja
2017
W dniu dzisiejszym w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PONIP. Zgromadzenie przedłużyło kadencję dotychczasowego Zarządu, a także zaaprobowało kierunki działania Związku w obliczu trwającej ofensywy legislacyjnej. Podczas dyskusji zostały... Przeczytaj więcej
15
maja
2017
Trwa ofensywa legislacyjna Ministerstwa Finansów. Oprócz projektu nowelizacji Ustawy o Usługach Płatniczych (konsekwencji PSD2) trwają obecnie prace nad nowelizacją Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu. PONIP, reprezentując interesy... Przeczytaj więcej
29
marca
2017
Do PONIP wstąpił IT Card. To już osiemnasty Członek organizacji reprezentującej interesy podmiotów rynku finansowego w Polsce. Przeczytaj więcej
07
marca
2017
Inpay S.A. oraz First Data Polska S.A. zasilili szeregi PONIP. To konsekwentna realizacja strategii Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności PONIP, która dąży do reprezentowania szerokiej grupy podmiotów rynku finansowego w... Przeczytaj więcej
27
lutego
2017
PONIP został członkiem zespołu roboczego fintech. Zespół zajmuje się przeglądem obowiązujących przepisów prawa i regulacji nadzorczych w celu zidentyfikowania barier prawnych dla rozwoju działalności podmiotów wdrażających nowoczesne rozwiązania technologiczne w obszarze... Przeczytaj więcej
12
grudnia
2016
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Ustawy o Usługach Płatniczych, która zakłada między innymi wprowadzenie rachunku podstawowego oraz zmianę naliczania opłat na nadzór. Od wejścia w życie zmiany przepisy polskie instytucje... Przeczytaj więcej
19
maja
2016
Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności PONIP wydała rekomendację w zakresie wypełniania przesłanek definicji instytucji finansowych na gruncie Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej... Przeczytaj więcej
28
marca
2016
Do PONIP przystąpił kolejny podmiot: BSS Poland S.A. Grono firm reprezentowanych przez PONIP sukcesywnie się powiększa. Nowego Członka witamy serdecznie, a kolejnych zapraszamy. Przeczytaj więcej
27
października
2015
Ministerstwo finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie opłat na rzecz nadzoru. Miło nam poinformować, że pierwsza część uwag PONIP została uwzględniona, co skutkować będzie znaczącym obniżeniem części opłat odprowadzanych przez... Przeczytaj więcej
27
października
2015
PONIP otwiera się na nowych członków i zaprasza w swoje szeregi wszystkie firmy działające w branży finansowej. Miło nam poinformować, że Walne Zgromadzenie Członków PONIP obniżyło znacząco koszt przystąpienia do... Przeczytaj więcej
02
lipca
2015
Podkomisja ds. instytucji finasowych uwzględniła uwagi PONIP: zapis o opłacie stanowiącej część transakcji zamieniono modelem opartym o kapitały własne instytucji oraz uwzględniono instytucje pieniądza elektronicznego. Projekt w tej postaci zostanie... Przeczytaj więcej
01
lipca
2015
W dniu 1 lipca 2015 grono członków PONIP zasiliły England.pl oraz Grupa LEW. Cieszymy się, że PONIP reprezentuje coraz większą część rynku dostawców usług płatniczych, a nowych członków witamy! Przeczytaj więcej
17
czerwca
2015
Do Laski Marszałkowskiej wpłynął projekt grupy posłów wprowadzający urząd rzecznika finansowego. Ustawa precyzuje i ujednolica miedzy innymi terminy obsługi reklamacji, wprowadza mediację i tworzy urząd rzecznika finansowego. Projektowi przychylnie przygląda... Przeczytaj więcej
16
czerwca
2015
PONIP skutecznie kontynuuje działania na rzecz zmiany modelu pobierania opłat na rzecz nadzoru nad Krajowymi Instytucjami Płatniczymi. W dniu dzisiejszym przedstawiciele PONIP uczestniczyli w owocnym spotkaniu z Sekretarz Stanu w... Przeczytaj więcej
02
czerwca
2014
Pragniemy poinformować, że  PONIP otrzymał potwierdzenie przyjęcia związku do grona tzw. Associate Members w EPIF. Członkostwo PONIP w EPIF to krok w realizacji długofalowej polityki związku – merytorycznej reprezentacji  i współpracy... Przeczytaj więcej
09
maja
2014
W ramach prowadzonego przez PONIP merytorycznego wsparcia dla zmian w modelu finansowania kosztów nadzoru przez KIP i KIPE w Polsce. W ramach merytorycznego wsparcia zmian regulacji wpłat na koszty nadzoru, PONIP opracował... Przeczytaj więcej
02
kwietnia
2014
W związku z opublikowanym w styczniu 2014 r. projektem założeń do projektu zmiany ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (tzw. projekt BUP & IBAN) w... Przeczytaj więcej
26
marca
2014
W dniu dzisiejszym PONIP otrzymał oficjalne potwierdzenie wpisu związku do Rejestru Przejrzystości Komisji Europejskiej. Wpis do rejestru uzyskać mogą między innymi stowarzyszenia obywatelskie, organizacje branżowe i zawodowe oraz ośrodki analityczne. Wpis... Przeczytaj więcej
24
lipca
2013
W dniu dzisiejszym Komisja Europejska podczas porannej konferencji prasowej ogłosiła pakiet legislacyjny dotyczący rynku usług płatniczych tzw. „Payment legislative package”. Propozycja zmian w regulacji rynku usług płatniczych obejmuje nowelizację dyrektywy... Przeczytaj więcej
17
czerwca
2013
Informujemy o udostępnieniu pod poniższym linkiem pierwszej z cyklu Rekomendacji PONIP: Rekomendacja PONIP: „Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru” Przeczytaj więcej
16
czerwca
2013
Senacka Podkomisja Nadzwyczajna do spraw projektów nowelizaji ustawy o usługach płatniczych w zakresie opłat interchange opublikowała 24 czerwca sprawozdanie ze swoich prac, proponując jednolity projekt w sprawie interchange. Sprawozdanie Podkomisji... Przeczytaj więcej
16
czerwca
2013
Rządowy projekt ustawy nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych w toku prac w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał numer druku – 380, rozpatrywaną przez Senat wersję projektu znaleźć można tutaj Jednocześnie na... Przeczytaj więcej
15
czerwca
2013
Dnia 12 i 14 czerwca 2013 r., miało miejsce 43 posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Dnia 13 czerwca odbyło się II czytanie rządowego projektu Ustawy o usługach płatniczyc w toku którego... Przeczytaj więcej
04
czerwca
2013
Komisja Finansów Publicznych na posiedzeniu  w dniach 22 – 23 maja 2013 r. przyjęła rządowy projekt Ustawy o usługach płatniczych. Projekt został skierowany do Sejmu do II czytania, które odbędzie... Przeczytaj więcej
17
maja
2013
Informujemy, że termin posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w sprawie rządowego projektu nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych został wyznaczony na dzień 22 maja 2013 r., na godzinę 13.00. Przeczytaj więcej
15
maja
2013
8 maja 2013 r. Komisja Europejska ogłosiła projekt dyrektywy w sprawie rachunków płatniczych (PAD – Payment Account Directive). Celem PAD jest poprawa obecnej sytuacji na rynku usług rachunków bieżących dla... Przeczytaj więcej
10
maja
2013
W dniu 8 maja 2013 r.  odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie rządowej (ogólnej) nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych. Projekt został skierowany do pracy w Komisji Finansów Publicznych. Stenogram z... Przeczytaj więcej
Copyright © 2022 by PONIP