Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności PONIP

27
września
2019

Polskie organy nadzoru oraz odpowiedzialne za przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu kontynuują prace związane z egzekwowaniem zapisów rozporządzenia w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (2015/847). PONIP jest członkiem zespołu roboczego, w którym udział biorą przedstawiciele KNF, GIIF, MF oraz środowiska bankowego.

Copyright © 2022 by PONIP