Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności PONIP

15
maja
2017

Trwa ofensywa legislacyjna Ministerstwa Finansów. Oprócz projektu nowelizacji Ustawy o Usługach Płatniczych (konsekwencji PSD2) trwają obecnie prace nad nowelizacją Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu. PONIP, reprezentując interesy Członków organizacji, na bieżąco zgłasza uwagi i inicjatywy branży niebankowych dostawców usług płatniczych w Polsce.

Copyright © 2022 by PONIP