Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności PONIP

Statutowy
cel związku

Podstawowym celem Związku jest ochrona wspólnych praw i reprezentowanie tożsamych dla zrzeszonych członków interesów wobec organów administracji publicznej, związków zawodowych oraz innych organizacji i instytucji. Realizacja następować będzie poprzez:

  • Zajmowanie stanowisk i prezentowanie opinii we wszystkich sprawach związanych z działalnością Związku i jego członków;
  • Reprezentowanie stanowiska Związku i jego członków wobec organów władzy ustawodawczej, administracji państwowej (rządowej), samorządowej i gospodarczej;
  • Współpracowanie z osobami, instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami statutowymi Związku;
  • Organizowanie spotkań środowiskowych, seminariów i szkoleń;
  • Ocenę wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących działalności członków Związku;
  • Współpracę z osobami oraz instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń.

Firmy członkowskie Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności
wybrały Prezesa oraz Członków Zarządu w składzie:

Andrzej Poniński
Prezes Zarządu
Anna Pater-Kacprzak
Członek Zarządu
Adrian Witkowski
Członek Zarządu
Copyright © 2021 by PONIP