Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności PONIP

Statutowy
cel związku

Podstawowym celem Związku jest ochrona wspólnych praw i reprezentowanie tożsamych dla zrzeszonych członków interesów wobec organów administracji publicznej, związków zawodowych oraz innych organizacji i instytucji. Realizacja następować będzie poprzez:

  • Zajmowanie stanowisk i prezentowanie opinii we wszystkich sprawach związanych z działalnością Związku i jego członków;
  • Reprezentowanie stanowiska Związku i jego członków wobec organów władzy ustawodawczej, administracji państwowej (rządowej), samorządowej i gospodarczej;
  • Współpracowanie z osobami, instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami statutowymi Związku;
  • Organizowanie spotkań środowiskowych, seminariów i szkoleń;
  • Ocenę wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących działalności członków Związku;
  • Współpracę z osobami oraz instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń.

Zarząd Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności PONIP:

Michał Nowakowski
Prezes Zarządu


Rada Nadzorcza Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności PONIP:

Copyright © 2022 by PONIP